Standard forretningsbetingelser for køb af rådgivnings- og konsulentydelser hos PP Performance ApS, CVR 40102973, herefter kaldt SALGSCHEF|DK

 1. Anvendelse og gyldighed
  Disse bestemmelser gælder for alle rådgivnings- og konsulentydelser fra SALGSCHEF|DK, medmindre andet fremgår af den skriftlige aftale mellem SALGSCHEF|DK og kunden (herefter parterne), som ligger til grund for, at disse bestemmelser finder anvendelse.
 2. SALGSCHEF|DKs forpligtelser
  SALGSCHEF|DK forpligter sig til at erlægge den indsats, som fremgår af parternes skriftlige aftale. Til opfyldelse heraf må SALGSCHEF|DK gøre brug af andre kvalificerede konsulenter uden for SALGSCHEF|DK. Brugen af andre konsulenter sker under samme vilkår, som gælder for SALGSCHEF|DKs erlæggelse af ydelsen. Det fremgår af parternes skriftlige aftale, hvem der starter med at være konsulent på opgaven. SALGSCHEF|DK har ret til at udskifte denne eller disse med kvalificerede erstatninger. SALGSCHEF|DKs ydelser vil blive erlagt inden for normal arbejdstid, dvs. på hverdage mellem kl. 8.30 og 17.00, dog kun til kl. 16.00 på fredage.
 3. Kundens forpligtelser
  Karakteren af SALGSCHEF|DKs ydelser gør, at erlæggelsen heraf forudsætter kundens aktive medvirkning, og at kunden selv tager ansvar for at sikre, at ydelserne er tilstrækkelige til at opfylde kundens behov, krav og forventninger.
  Kunden skal: informere SALGSCHEF|DK om alle forhold af betydning for erlæggelsen af ydelserne, bidrage til planlægningen af opgaven, stille kvalificerede interne ressourcer til rådighed i det omfang, at SALGSCHEF|DK skønner det nødvendigt, for at ydelserne kan erlægges som aftalt, efter anvisning stille nødvendig og lovmæssig arbejdsplads til rådighed i kundens forretningslokaler, hvor erlæggelsen af ydelserne finder sted, faciliteter og værktøjer, herunder it-udstyr, teknisk materiale, data og anden information, samt erlægge betaling som aftalt.
 4. Priser og dækning af omkostninger
  SALGSCHEF|DKs priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Rådgivnings- og konsulentydelser, herunder transporttid, faktureres på basis af antal påbegyndte timer og faktisk anvendte materialeforbrug. Alle øvrige ydelser faktureres i henhold til den for ydelsen aftalte pris. Prislisten kan ændres af SALGSCHEF|DK med 60 dages varsel, uden dette giver kunden grundlag for ophævelse af aftalen. Hvis ydelserne leveres uden for normal arbejdstid, er SALGSCHEF|DK berettiget til at beregne standard timepris med tillæg af 50 % de første 3 timer på hverdage og efterfølgende med tillæg af 100 %. På lørdage, søndage og helligdage tillægges 100% fra og med 1. time. Kunden er forpligtet til at dække SALGSCHEF|DKs omkostninger til transport/rejser, overnatning og ophold i øvrigt i forbindelse med erlæggelsen af ydelserne. Omkostninger vil blive faktureret separat. Der faktureres kilometerpenge for kørsel i henhold til statens takst for ”Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år)”.
 5. Fakturering og betaling
  Alle priser er ekskl. moms, andre skatter og afgifter. SALGSCHEF|DK fakturerer kunden ved udgangen af den måned, som går forud for erlæggelsen af ydelserne på baggrund af det aftalte forventede timeforbrug eller den aftalte pris. Korrigering af faktureringen som følge af et andet tidsforbrug end det forventede sker ved udgangen af den måned, hvori ydelserne er blevet eller skulle have været erlagt. Tilsvarende gælder for dækning af omkostninger. Betaling skal ske senest otte kalenderdage efter fakturadato. I tilfælde af forsinket betaling beregnes morarente med Danmarks Nationalbanks referencesats med tillæg af 7 % fra forfaldsdatoen samt rykkergebyr. Eventuelle indsigelser mod fakturaer skal meddeles SALGSCHEF|DK, inden betalingen er forfalden. I modsat fald anses fakturaen, som godkendt af kunden.

 6. Tavshedspligt
  Parterne er forpligtet til at hemmeligholde de direkte eller indirekte oplysninger, der ikke er bestemt til videregivelse til tredjemand, som parterne har udvekslet i forbindelse med erlæggelsen af den aftalte ydelse. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse for udlevering af oplysninger, hvis en manglende udlevering ville resultere i en strafferetlig sanktion mod den oplysende part eller processuel skadesvirkning mod den oplysende part i forbindelse med en retssag mellem parterne på baggrund af deres aftale om køb af rådgivnings- og konsulentydelser fra SALGSCHEF|DK. Begge parter er forpligtet til at opbevare disse oplysninger på samme betryggende vis, som det er tilfældet med den pågældende parts egne forretningshemmeligheder. Parterne er endvidere forpligtet til ikke at udnytte oplysningerne kommercielt.
 7. Rettigheder
  Kunden er alene berettiget til at anvende resultaterne af den af SALGSCHEF|DK erlagte ydelse i forbindelse med løsningen af den konkrete opgave. SALGSCHEF|DK har alle rettigheder til idéer, løsninger og materiale m.v. udarbejdet af SALGSCHEF|DK. Enhver immateriel rettighed til den af SALGSCHEF|DK erlagte ydelse tilfalder SALGSCHEF|DK. SALGSCHEF|DK er berettiget til at benytte resultatet af ydelsen i kommercielle øjemed.
 8. Ansvar og ansvarsfritagelse
  SALGSCHEF|DK er alene ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsretlige regler og hæfter ikke for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, forretningsmuligheder, fortjeneste, goodwill, data og genskabelse af data. Fejlagtige procedurer og informationer, der er forårsaget af forkerte eller manglende oplysninger fra kunden, er ikke ansvarspådragende for SALGSCHEF|DK.
  SALGSCHEF|DK er kun ansvarlig for egne ydelser og ikke for andre forhold, som ikke er aftalt udtrykkeligt mellem parterne.
  SALGSCHEF|DK er ikke ansvarlig og hæfter ikke for ydelser, opgaver eller forpligtelser, som skal leveres eller udføres af kunden, kundens øvrige leverandører og/eller tredjemand.
  Standses eller udskydes erlæggelsen af ydelsen af kunden, eller forsinkes eller umuliggøres erlæggelsen på grund af kundens manglende opfyldelse af kravene i en særskilt tidsplan, eller i øvrigt på grund af kundens forhold, er SALGSCHEF|DK uden ansvar for forsinkelser. SALGSCHEF|DK er i denne situation berettiget til at standse erlæggelsen af yderligere ydelser, og eventuelle omkostninger, herunder vederlag for eventuelle ubeskæftigede konsulenter, for SALGSCHEF|DK faktureres efter regning. SALGSCHEF|DK vil bestræbe sig på at begrænse sit tab.
  Et eventuelt erstatningsansvar for SALGSCHEF|DK kan maksimalt udgøre 50 % af det samlede beløb, som kunden har betalt til SALGSCHEF|DK for ydelserne, dog højst DKK 100.000.
  Kunden forpligter sig til at holde SALGSCHEF|DK skadesløs overfor alle udgifter og erstatning, som SALGSCHEF|DK måtte blive mødt af, fra tredjemands side, medmindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning, eller såfremt tredjemands tab skyldes forsæt og/eller grov uagtsomhed udvist af SALGSCHEF|DK. Krav om erstatning for skader eller tab skal for at være gyldige være skriftligt fremsat over for SALGSCHEF|DK inden for et år efter tidspunktet for arbejdets færdiggørelse.
 9. Tidsplan og frister
  SALGSCHEF|DK kan kræve forlængelse af den aftalte tidsplan, når opgavens løsning forsinkes af følgende forhold: Når kunden under udførelsen af opgaven udvider omfanget af opgaven eller ændrer opgavens indhold. Hvis kunden undlader at stille arbejdsplads, faciliteter, personale, dokumenter, software, diagrammer, lokaler og oplysninger mv. til rådighed for SALGSCHEF|DK. Såfremt kundens eventuelle øvrige rådgivere/leverandører ikke leverer deres materialer og ydelser inden for de aftalte tidsfrister. Når SALGSCHEF|DK eller andre navngivne personer der skal udføre opgaven bliver ramt af dokumenterbar sygdom og derfor ikke har været arbejdsdygtige. Såfremt myndigheder ikke meddeler godkendelser, beslutninger eller svar, eller præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister. Ved offentlige pålæg.Minimum 14 dages fristforlængelse til afholdelse af ferie, såfremt opgavens udførelse strækker sig over perioden, der omfatter juli måned.
 10. Force majeure
  Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære situationer uden for parternes herredømme (force majeure), som medfører, at samarbejdet bliver umuligt eller særligt byrdefuldt at opfylde, bevirker dette, at aftalen er suspenderet i det tidsrum, forholdet vedvarer. Ovennævnte gælder ligeledes force majeure hos SALGSCHEF|DKs leverandører.
 11. Opsigelse og ophævelse
  En eventuel bestemmelse om opsigelse af en løbende aftale skal fremgå af parternes skriftlige aftale. Ophæver kunden samarbejdet eller beordrer det udskudt, skal dette ske med minimum løbende måned og 30 dages varsel, og alt allerede udført arbejde, uanset hvad der fremgår af parternes aftale, betales efter regning baseret på timeregnskab og efter SALGSCHEF|DKs på tidspunktet for ophævelsen/ordren gældende prisliste. En opsigelse afgives skriftligt på email inden for den kontortid, der er anført i parternes skriftlige aftale. Såfremt en af parterne standser sine betalinger, bliver erklæret konkurs eller træder i likvidation, kan den anden part uanset ovenstående straks og uden varsel ophæve samarbejdet, såfremt der ikke omgående stilles betryggende sikkerhed for opfyldelse af samarbejdets aftaler.
 12. Tvister
  Enhver tvist mellem kunden og SALGSCHEF|DK skal, såfremt dette er muligt forelægges disses respektive direktører, som vil løse tvisten i fællesskab. Hvis parternes direktører er ude af stand til at løse en sådan tvist, skal den indbringes for Københavns byret og behandles efter dansk ret.
 13. Prisliste for konsulentkøb

  Der kan vælges 3 former for afregning for konsulentkøb hos SALGCHEF|DK

  Fast aftale:
  Betyder en fast aftale af minimum 3 måneders varighed. I fællesskab finder vi faste tidspunkter, hvor salgschefen er fysisk i din virksomhed.
  Min 25 timer per måned til 1000,- per time.

  Variabel aftale:
  Betyder der købes et klippekort med 10, 20 eller 30 timer.
  10 timers klippekort kr. 16.000,-
  20 timers klippekort kr. 28.000,-
  30 timers klippekort kr. 36.000,-

  Timeafregning:
  Er fuld fleksibel, hvor du ikke binder dig på en fast aftale eller et klippekort. Her har du mulighed for at købe timer efter behov.
  Pris per time kr. 1.800,-.
  Alle priser er ex. moms.

 

 

Ovenstående betingelser er gældende fra 1.6.2015.

 

Standard bestemmelser for køb af kurser og træning hos PP Performance ApS, herefter kaldt SALGSCHEF|DK

 1. Tilmelding
  Tilmelding kan foretages via SALGSCHEF|DKs hjemmeside, telefonisk, pr. mail eller via en online service, der udbyder tilmelding. Vi kvitterer altid for tilmeldelsen med en mail til den angivne mailadresse. Af denne mail fremgår også, hvornår vi vender tilbage med yderligere oplysninger og konfirmering af, om kurset afholdes. Når konfirmeringsmailen udsendes er tilmelding bindende.
 2. Betalingsbestemmelser
  Faktura udsendes samtidig med konfirmationsmailen. Faktura stiles til den ved tilmeldingen angivne faktureringsadresse. Betalingsfrist fremgår af fakturaen, men vil senest være kursets første dag.
  Såfremt online betaling anvendes, så betales der ved tilmelding, enten helt eller i rater som fremgår af tilmeldingen.
 3. Betingelser vedrørende kundens ændring | Kundens afmelding til kursus
  Afmelding skal ske skriftligt med oplysning om eventuelt fakturanummer. Du kan frit udskyde din deltagelse til et andet annonceret kursus, så længe konfirmeringsmailen ikke er udsendt. Dette skal meddeles på mail [email protected].
 4. Andre generelle bestemmelser
  Når konfirmationsmailen er modtaget beregnes 50 % af prisen i afbestillingsgebyr. Ved flytning eller afmelding senere end 2 uger før kursusstart, og efter konfirmationsmailen er sendt, betales den fulde pris. Såfremt du bliver forhindret i at deltage, er du velkommen til at sende en anden deltager fra virksomheden uden gebyr. Dette skal meddeles skriftligt så tidligt som muligt, dog senest dagen før kursusstart.
 5. SALGSCHEF|DKs aflysning af kursus
  SALGSCHEF|DK forbeholder sig ret til at aflyse et kursus. Dette kan fx forekomme, hvis der ikke opnås et tilstrækkeligt antal deltagere. Aflysning af kurset kan forekomme indtil syv dage før kursets første dag. Kunden vil i den situation, hvor SALGSCHEF|DK aflyser, så vidt det er muligt blive tilbudt en kursusplads på et andet tilsvarende kursus. Kunden kan afvise et sådant tilbud og vil da blive krediteret den fulde betaling. SALGSCHEF|DK kan aflyse et kursus med dags varsel pga. sygdom.
 6. Udlevering og udsendelse af kursusmaterialer
  Hvordan kursusmaterialer leveres afhænger af kursustypen. Levering kan fx foregå på en kursusdag eller ved fremsendelse. Vores kursuspriser er altid inkl. levering af materialer. Eventuel ekstra levering, fx pr. post ved manglende fremmøde eller genfremsendelse af returnerede pakker pålægges gebyr på 200,00 kr. ekskl. moms.
 7. Gratis arrangementer
  I forbindelse med arrangementer uden deltagerbetaling kan der forekomme ”noshow-fee”. Dette samt gebyrets størrelse vil fremgå af kursusudbudsmaterialet. Gebyret opkræves, hvis kunden ikke møder frem til arrangementet, medmindre kunden har afmeldt deltagelse til SALGSCHEF|DK senest tre døgn før arrangementet starter.

Ovenstående betingelser er gældende fra 1.6.2015.

 

 

Bestemmelser om salgsforløb på Salgsfabrikken

 1. Tilmelding
  Tilmelding kan foretages via salgsfabrikkens hjemmeside, telefonisk, pr. mail eller via en online service, der udbyder tilmelding. Vi kvitterer altid for tilmeldelsen med en mail til den angivne mailadresse. Af denne mail fremgår også, hvornår vi vender tilbage med yderligere oplysninger og konfirmering af, om skolen opstartes. Når konfirmeringsmailen udsendes er tilmelding bindende.
 1. Betalingsbestemmelser
  Betalingen for forløbet kan ske som en samlet betaling til enhver tid gældende pris eller som ratebetaling med tre rater. Prisen er angivet på salgsfabrikken.dk
  Alle faktura stiles til den ved tilmeldingen angivne faktureringsadresse og udsendes samtidig med konfirmationsmailen. Betalingsfristen fremgår af fakturaerne, men betaling for hele forløbet/1. rate vil senest være otte dage inden kursets første dag. Betalingsfristerne for 2. og 3. rate vil fremgå af bestillingsforløbet. Ratebetaling er en service og deltageren er forpligtet til at betale det fulde beløb for forløbet.
  Bruges der en tilfredshed eller pengene tilbage garanti, så kræves det at vores anvisninger følges og det kan dokumenteres at der ikke har været den nødvendige indtjening, endvidere kræver det 95% deltagelse.
 1. Betingelser vedrørende kundens ændring | Kundens afmelding til salgsfabrikken.
  Afmelding skal ske skriftligt med oplysning om eventuelt fakturanummer. Du kan frit udskyde din deltagelse på forløbet, så længe konfirmeringsmailen ikke er udsendt. Dette skal meddeles på mail [email protected].Når konfirmationsmailen er modtaget beregnes 50 % af den samlede pris i afbestillingsgebyr. Ved flytning eller afmelding senere end 2 uger før skolestart, og efter konfirmationsmailen er sendt, betales den fulde pris. Såfremt du bliver forhindret i at deltage, er du velkommen til at sende en anden deltager fra virksomheden uden gebyr. Dette skal meddeles skriftligt så tidligt som muligt, dog senest dagen før skolestart.
 1. SALGSCHEF|DKs aflysning af et forløb og udskydelse af en kursusdag
  SALGSCHEF|DK forbeholder sig ret til at aflyse et forløb af salgsfabrikken. Dette kan fx forekomme, hvis der ikke opnås et tilstrækkeligt antal deltagere. Aflysning af forløbet kan forekomme indtil syv dage før første dag af forløbet. Kunden vil i den situation, hvor SALGSCHEF|DK aflyser, så vidt det er muligt blive tilbudt en plads på en anden af salgsfabrikkens forløb. Kunden kan afvise et sådant tilbud og vil da blive krediteret den fulde betaling. SALGSCHEF|DK kan udskyde en kursusdag med dags varsel pga. sygdom.
 1. Forbehold
  SALGSCHEF|DK og salgsfabrikken kan ikke garantere et øget salg, da udbyttet af skolen afhænger af deltagerens eget engagement.

Ovenstående betingelser er gældende fra 17.8.2015.